מחאה עצומה לדברי הגרי”ג אדלשטיין An Aggrieved Protest to Rabbi Gershon Edelstein

Guest post by pseudonymous author Emes L’Toeles/אמת לתועלת

לכבוד הגרי”ג אדלשטיין שליט”א 

רציתי למחות על דברים שאמרת על הסיפּור הטראגי 

כל אדם שׁחושב שׁהמאנס ילדים וילדות ואשׁת אישׁ אינו נקרא רוצח, וגם אינו מרגישׁ הצער שׁל האנוסים, אינו מבּני רחמנים בּני רחמנים. בּוודעי שׁהמאנס הוא רוצח ואין לו חלק לעולם הבּאה. וכּל מי שׁמגן על המאנס גם הוא רוצח מפּני שׁהאנוסים מרגישׁ צער המיתה עוד פּעם ועוד פעם ועוד פעם. ומשׁום החיוב דאורייתא שׁל לא תעמוד על דם ריעך ישׁ מצוה וחייוב לספּר בּגנות שׁל אותו רשע להגן ולהבטיח על כּלל ישׂראל שׁלא תהיו אלו הרשׁעים מחנחים ויועצים המליאים חמס שׁהם זאבים לובשׁים בּגדי כּבשׂים אוכלים תינוקות שׁל בּית רבּן ומבזים בּנות ישׁראל. 

וגם ישׁ לי שׁאילה, איך אתה שׁונה מהאב שׁאמר “ולא נטמאה סכּין”? (מסכת יומא דף כגּ.)  

הדאגה שׁלך הוא רק על המאנס ולא אכפּת לך כּלום על הצער שׁל האנוסים 

איך נפלו הגדולים

נאום אמת לתועלת  

5 thoughts on “מחאה עצומה לדברי הגרי”ג אדלשטיין An Aggrieved Protest to Rabbi Gershon Edelstein

  1. Whats the password?

    On Thu, Dec 30, 2021 at 9:18 PM FRUM FOLLIES by Yerachmiel Lopin wrote:

    >

See Commenting policy ( http://wp.me/pFbfD-Kk )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s